Kannada Katha Saahitya : Ondu Avalokana
Volume : IX Issue : X June-2023
Dr.Huligemma B
-
ArticleID : 866
Download Article
Abstract :

PÀ£ÀßqÀ PÀxÁ ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ vÀ£ÀßzÉ DzÀ ¥Áæa£À EwAiÀiÁ¸À ºÉÆÃA¢zÉ. PÀ£ÀßqÀPÀÆÌ ¸ÀA¸ÀÌøvÀPÀÆÌ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀ«zÉ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåPÉÌ d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå ¥ÉæÃgÀuÉ, ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤rzÀgÉ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ ¸Á»vÀå PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÉÊ»rzÀÄ ¨É¼É¹zÉ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ DzÉÃμÉÆÖà ¸Á»vÀå ¥ÉæÃgÀuÉ zÉÆÃgÀuɬÄAzÀ¯Éà PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¸ÀªÀÄÈzÀݪÁzÀ ¸Á»vÀå ¨É¼ÉzÀÄ §A¢zÉ. CzÉà jÃw PÀxÁ ¸Á»vÀåªÀÅ ¨É¼ÉzÀÄ §A¢zÉ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ UÁxÁ ±À§ÝzÀ vÀzÀãªÀ gÀÆ¥ÀªÉà PÀxÉ. EzÀgÀ CxÀ𠑺ÉüÀÄ’ JAzÀxÀð F zÉñÀzÀ°è ªÉÆzÀ®Ä ºÀÄnÖzÀ ¸Á»vÀåªÉà ªÀiËTPÀ gÀÆ¥ÀzÀ d£À¥ÀzÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä gÀÆ¥ÀvÀ¼ÉzÀ ªÀiÁvÀÄ ªÀÄÄAzÉ ‘PÀxÉ’ D¬ÄvÀÄ. D PÀxÉAiÀÄÄ ¸Á»vÀåªÁV ªÉÃzÀ, ±Á¸ÀÛç, ¥ÀÄgÁt, ªÀiÁºÁPÁªÀå DV G¥À¤μÀvÀÄÛUÀ¼À°è ºÁ¸ÀÄ ºÉÆÃPÁÌV ¨ÉgÉvÀĺÉÆìÄvÀÄ. ªÀiÁvÀÄ d£À¥ÀzÀ PÀxÉUÀ½UÉ ªÀÄÆ®ªÁV d£À¥ÀzÀ PÀxÉUÀ¼Éà PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÁæaãÀ ªÀiÁUÀðPÀxÁ ¸ÀȶÖUÉ ªÀÄÆ®PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>

Publication Place

Shri Ashok Shivaji Ekaldevi
Sr No 33/8/6 Wadgaon,
BK FL At No10,
Dnyanesh Apart
Pune - 411041
Mob : +91-9422460023
Email : g.sanjayjee@gmail.com