छत्रपती शाहू महाराजांचे शेतकरी व प्रजा धोरण
Volume : V Issue : III November-2018
डाॅ.राम फुन्ने
ArticleID : 498
Download Article
Abstract :

आज भारतात शेतक-याची आवस्था दयनिय झालेली आहे.शेतकरी मोठया प्रमाणात आत्महत्या करत आहेत.आज अन्नदाताच उपाशी मरत आहे.त्याचा कारण म्हणजे शासनाचे उदासीन धोरण आहे.शेतक-याचे प्रश्न कायमस्वरुपी सोढवता येईल अशा पध्दतीचे नियोजन करण्यात येत नाही.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>