स्त्रीवादी समीक्षा : एक अभ्यास
Volume : IV Issue : VIII April-2018
प्रा. नवले राजू नागनाथ
ArticleID : 432
Download Article
Abstract :

मराठी स्त्री – स्त्रीवादी समीक्षाचे चिकित्सा (इ. स. १९७५ ते १९९५) हा माझ्या संशोधनाचा विषय, स्त्रीवादी परिप्रेक्ष्यातून स्त्री आत्मचरित्र सामीक्षाचा अभ्यास करण्याचे योजल्यामुळे स्त्रीवाद या संकल्पनेचा प्रारंभापासून इतिहास लक्षात घेतला आहे.

Keywords :
References :

Recent Articles

Read More >>